Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
Домашна рехабилитација

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ

Потреба од медицинска рехабилитација во домашни услови имаат личности чија состојба изискува долготрајна рехабилитација и кои поради здравствените состојби и последици имаат повреди и оштетувања, поради кои не се во состојба да спроведувуваат физикална терапија во амбулантски услови.

Воглавно се работи за возрасни и деца кои се неподвижни или тешко подвижни поради хронични невролошки, ортопедско-травматолошки и ревматолошки заболувања како и други болни состојби.

Физикалната терапија вклучува:

• Превенција на последици поради долготрајно лежење

• Кинезитерапевтски постапки во очувување на мобилноста и подвижноста

• Индивидуални мускулни тренинзи

• Трансфер, едукација на домашните околу начинот на транфер и адаптација на околината на болниот

• Примена на техники за баланс и стабилност

• Вертикализација, примена на ортопедски помагала за одење

• Апликација на електротерапија за аналгезија и мускулна стимулација

• Електротерапија против болка

Постапките опфаќаат:

• Кинезитерапија

• Електротерапија

• Магнетотерапија

• Ласер

• Термотерапија

• Масажа и лимфна дренажа

За потребите од електротерапија во домот се донесува потребната апаратура.

Кинезитерапија

• Индивидуални вежби

• Тренинг за одење

• Тренинг за координација и рамнотежа

• Мобилизација на зглобовите

• Тренинг за седење, станување и стоење

• Респираторен и кардиовскуларен тренинг

• Тренинг на употреба на ортопедски помагала

• Програм за деца со потешкотии во развојот

• Специјална физиотерапија (Bobath, Kabath, PNF, McKenzie)